Noi măsuri luate în domeniul Registrului Comerțului În iulie 2021, legea nr. 206 / 2021 a adus unele modificări în domeniul Registrului Comerțului. Astfel, termenul se prelungește pentru o perioadă de 1 an de la încetarea stării de alertă în ceea ce privește următoarele activități:
  • Desfășurarea activității Oficiului Registrului Comerţului în principal prin mijloace electronice şi prin corespondenţă;
  • Depunerea declaraţiilor pe proprie răspundere care se anexează la cererea de înregistrare/alte cereri pot avea formă de înscris sub semnătură privată ori formă electronică şi pot fi transmise la oficiul registrului comerţului fără nicio altă formalitate, prin mijloace electronice, cu semnătura electronică sau prin servicii de poştă şi curier;
  • Specimenul de semnătură, acolo unde legea prevede, se transmite la oficiul registrul comerţului legalizat de notarul public sau certificat de avocat ori sub forma unui înscris sub semnătură privată, fără nicio altă formalitate sau se poate da la oficiul registrului comerţului.
În cazul legii 31/1990, sunt abrogate anumite prevederi. Astfel, nu mai este necesar ca la înmatricularea societății sau la schimbarea sediului social să fie prezentate la sediul oficiului registrului comerțului documentele care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social. De asemenea, este înlăturată obligația de înregistrare în registrul comerţului, pe cheltuiala solicitantului, a informaţiilor privind calitatea de asociat unic şi îndeplinirea condiţiilor privind sediul social. O modificare adițională a intervenit cu privire la legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului. Astfel, în vederea efectuării controlului de către autorităţile/instituţiile publice competente în domeniul autorizării funcţionării şi a verificării conformităţii celor declarate, oficiul registrului comerţului transmite acestora, pe cale electronică, informaţii din declaraţiile-tip pe propria răspundere cu privire la îndeplinirea condiţiilor de funcţionare/desfăşurare a activităţii la sediul social/profesional şi/sau sedii secundare sau, după caz, la terţi şi datele de identificare a persoanelor înregistrate, în termen de 3 zile lucrătoare de la data înregistrării în registrul comerţului. New measures in the field of Trade Register In July 2021, law no. 206/2021 brought some changes in the field of Trade Register. According to the new regulations, the term in which several activities may still be carried on will be extended to a period of 1 year from the end of the state of alert. The activities are as follows: – Carrying out the activity of the Trade Register Office mainly by electronic means and by correspondence; – The submission of declarations on one’s own responsibility that are attached to the registration application / other applications may take the form of an act under private signature or an electronic form and may be sent to the trade register office without any other formality, by electronic means with electronic signature or by post or courier; – The signature specimen, where provided by law, is to be sent to the trade register office legalized by a public notary or certified by a lawyer or in the form of a document under private signature, without any other formality or can be given at the trade register office. With respect to Law 31/1990, certain provisions are repealed. Thus, it is no longer necessary to present at the registered office of the trade register, when registering a company or when changing the registered office, the documents attesting the right of use over the space destined for the registered office. Also, the obligations to register in the trade register, at the expense of the applicant, the information regarding the position of the sole shareholder and the fulfillment of the conditions regarding the registered office are abolished. An additional amendment occurred regarding Law no. 359/2004 on the simplification of the formalities at the registration in the trade register. Thus, in order to have the control carried out by the competent public authorities / institutions in the field of operating authorization and verification of conformity, the trade register office transmits to them, electronically, information from the standard declarations on its own responsibility regarding the fulfillment of operating conditions / carrying out the activity at the registered office and / or secondary offices or, as the case may be, at third parties and the identification data of the registered persons, within 3 working days from the date of registration in the trade register. Nouvelles mesures prises dans le domaine du Registre du Commerce En juillet 2021, la loi n. 206/2021 a apporté quelques changements dans le domaine du Registre du Commerce. Ainsi, la durée est prolongée pour une periode d’un an à compter de la fin de l’état d’alerte concernant les activités suivantes : – La practique de l’activité du Registre du Commerce principalement par voie électronique et par correspondance ; – Le dépôt des déclarations sous sa propre responsabilité jointes à la demande d’inscription / autres demandes peut prendre la forme d’une signature privée ou d’une forme électronique et peut être transmise au registre du commerce sans autre formalité, par voie électronique, signature électronique ou services de poste et courrier ; – Le spécimen de signature, lorsque la loi le prévoit, est adressé au bureau du registre du commerce légalisé par un notaire ou certifié par un avocat ou sous la forme d’un acte sous seing privé, sans autre formalité ou peut être remis à l’office du Registre du Commerce. Dans le cas de la loi 31/1990, certaines dispositions sont abrogées. Ainsi, il n’est plus nécessaire qu’à l’immatriculation de la société ou au changement de siège social, les documents qui attestant le droit d’usage sur l’espace destiné au siège social soient présentés à l’office du Registre du Commerce. Aussi, est supprimée l’obligation d’inscrire au registre du commerce, aux frais du demandeur, les informations concernant la qualité d’associé unique et l’accomplissement des conditions concernant le siège social. Un amendement supplémentaire est intervenu concernant la loi no. 359/2004 concernant la simplification des formalités d’inscription au Registre du Commerce. Ainsi, afin d’effectuer le contrôle par les autorités/institutions publiques compétentes en matière d’autorisation, fonctionnement et de vérification de la conformité de celles déclarées, le Registre du Commerce leur transmet, par voie électronique, les informations des déclarations types sous sa propre responsabilité concernant l’accomplissement des conditions de fonctionnement/developpement de l’activité au siège social/ professionnel et/ou secondaires ou, selon le cas, aux tiers et les données d’identification aux personnes enregistrées, dans un délai de 3 jours ouvrables à compter de la date d’enregistrement au Registre du Commerce. BCHLAW Team
26.07.2021