RO: Începând cu data de 1 iulie 2021, au intrat în vigoare noi reglementări cu privire la perceperea TVA-ului pentru vânzările online, indiferent dacă este vorba de comercianți din interiorul sau din exteriorul Uniunii Europene. Schimbarea vine în contextul în care comerțul electronic a cunoscut o creștere accelerată în ultimii ani, având un impact major asupra sectorului comerțului cu amănuntul, însă reglementarea legislativă privind TVA-ul nu a mai fost actualizată din anul 1993. Reforma urmărește crearea unui regim de plată simplificat și transparent, în care TVA-ul să fie datorat țarii în care se află cumpărătorul. Astfel, începând cu 1 iulie, TVA-ul va fi plătit pentru toate bunurile care intră în UE (fiind înlăturat, astfel, pragul de 22 euro). De asemenea, va fi instituit un prag general de 10.000 EUR potrivit căruia, societățile care au vânzări peste acest prag, vor fi ținute să plătească TVA în statul în care se livrează bunurile. Până la data de 1 iulie 2021, pragurile de plată a TVA-ului difereau de la un stat la altul, iar companiile trebuiau să fie înregistrate în fiecare stat în parte. Pentru a schimba aceste proceduri complicate, a fost creat un ghișeu unic unde societățile trebuie să se înregistreze, având posibilitatea să o facă în statul de origine și în limba proprie. Printr-o declarație trimestrială, comerciantul va putea notifica și plăti TVA-ul la ghișeul unic, acesta distribuind sumele către statele cărora le sunt datorate. Aceste reglementări se vor aplica atât comercianților din Uniunea Europeană, cât și celor din afara UE. Noile măsuri sunt menite a simplifica desfășurarea activităților comerciale, a oferi mai multă transparență comercianților și consumatorilor și a combate frauda fiscală. ENG: Starting 1st of July 2021, new regulations on the collection of VAT for online sales have come into force, regardless of whether the traders are based inside or outside European Union. The change comes as e-commerce has grown significantly in recent years, with a major impact on the retail sector, but the VAT legislation has not been updated since 1993. The reform aims to create a simplified and transparent payment regime, in which the VAT is due in the country where the buyer is located. Thus, starting from 1st of July, VAT will be paid for all goods entering the EU (thus removing the threshold of 22 euros). A general threshold of EUR 10,000 will be set, according to which companies with sales above this threshold will be required to pay VAT in the country where the goods are delivered. Until 1st of July, 2021, the VAT payment thresholds differed from one state to another and companies had to be registered in each state. To change these complicated procedures, a one-stop shop has been set up, where companies have the possibility to register in their home country and in their own language. Through a quarterly declaration, the trader will be able to notify and pay the VAT at the one-stop shop, and the one-stop shop will further distribute the amounts to the states in which they are due. These regulations will apply to both EU and non-EU traders. The new measures are intended to simplify business activities, to provide more transparency to both traders and consumers and to combat tax fraud. FR: Depuis 1er juillet 2021, une nouvelle réglementation est entrée en vigueur sur la perception de la TVA sur les ventes en ligne, pour les commerçants à l’intérieur ou aussi à l’extérieur de l’Union Européenne. Le changement intervient dans le contexte du commerce électronique, qui a connu une croissance rapide ces dernières années, avec un impact majeur sur le secteur de la vente au détail, mais la législation TVA n’a pas été mise à jour depuis 1993. La réforme vise à créer un régime de paiement simplifié et transparent, dans lequel la TVA est due au pays où se trouve l’acheteur. Ainsi, à compter du 1er juillet, la TVA sera payée pour tous les produits entrant dans l’UE (supprimant ainsi le seuil de 22 euros). Un seuil général de 10 000 euros sera également fixé, selon lequel les entreprises dont les ventes dépassent ce seuil seront tenues de payer la TVA dans le pays où les marchandises sont livrées. Jusqu’au 1er juillet 2021, les seuils de paiement de la TVA différaient d’un État à l’autre, et les entreprises devaient être enregistrées dans chaque État. Pour changer ces procédures compliquées, un guichet unique a été créé où les entreprises doivent s’inscrire, avec la possibilité de le faire dans leur pays d’origine et dans leur propre langue. Grâce à une déclaration trimestrielle, le commerçant pourra déclarer et payer la TVA au guichet unique, en répartissant les montants aux États auxquels ils sont dus. Ces réglementations s’appliqueront aux commerçants de l’UE et aussi d’hors de l’UE. Les nouvelles mesures visent à simplifier les activités des entreprises, à offrir plus de transparence aux commerçants et aux consommateurs et à lutter contre la fraude fiscale. BCHLAW Team
20.07.2021